Projekty

Zajistíme pro Vás vypracování kompletní dokumentace od architektonické studie, územního a stavebního řízení až po projekt pro realizaci stavby.

Zpracováváme architektonické, dispoziční a hmotové studie s odhadem hrubých nákladů na výstavbu. Tato část projektové dokumentace bývá často neprávem opomíjena. Dobře připravená studie mnohdy investorovi v průběhu výstavby ulehčí nejenom nervy a čas, ale i nemalé finanční prostředky, neboť odpadá velká část projekčních řešení ve stylu „pokus – omyl“.

Projektová dokumentace pro územní řízení, popř. územní souhlas. Tato dokumentace slouží pro schválení záměru stavby a odsouhlasení umístění stavby do územního celku. Zajišťujeme nejenom vypracování projekční části, ale i inženýrskou činnost potřebnou pro schválení záměru příslušným stavebním úřadem.

Projektová dokumentace pro stavební povolení. Tato dokumentace složí pro povolení stavby příslušným stavebním úřadem. Dokumentace obsahuje veškerá potřebná řešení pro stavbu, bez jednotlivých stavebních detailů a není při ní standardně zpracováván položkový rozpočet a výkaz výměr. Zajišťujeme nejenom vypracování projekční části, ale i inženýrskou činnost potřebnou pro schválení záměru příslušným stavebním úřadem.

Tendrová dokumentace, neboli dokumentace pro výběr zhotovitele. Dokumentace je provedena v takovém rozsahu, aby k ní mohl být vytvořen i odpovídající výkaz výměr a položkový rozpočet. Položkový rozpočet zpracováváme jak s určením konkrétních výrobků (většinou stavby RD pro soukromé investory apod.), tak i bez určení konkrétních výrobků pro potřeby veřejných soutěží.

Projekt pro realizaci stavby. Jedná se o dokumentaci, která obsahuje veškeré údaje potřebné ke stavbě vč. dílčích detailů a návrhů dílčích řešení stavby.


V případě zájmu o nezávaznou cenovou nabídku
nás neváhejte kontaktovat
na tel. (+420) 775 087 803
nebo na email info@specta.cz

Rozpočty

Položkový rozpočet a výkaz výměr stavby je důležitým nástrojem pro výběr zhotovitele a zejména pro kontrolu nákladů, investice do něj se Vám několikanásobně vrátí.

Položkový rozpočet a výkaz výměr, slouží pro konkrétní určení veškerých nákladů spojených se stavbou, zpracovaných pod jednotlivými položkami. V položkovém rozpočtu jsou jak jednotlivé výměry položek, tak i jednotková cena. Ve výkazu výměr není jednotková cena použita. Výkaz výměr je většinou využíván pro výběr zhotovitele stavby. Naše společnost používá pro tvorbu těchto rozpočtů program KROS s každoroční aktualizací cenových hladin.


V případě zájmu o nezávaznou cenovou nabídku
nás neváhejte kontaktovat
na tel. (+420) 775 087 803
nebo na email info@specta.cz

Dozorování staveb

Dohled nad prováděním stavby ať už z pohledu projektanta (autorský dozor) nebo z pohledu stavebníka (technický dozor stavebníka / investora), ušetří Vám spoustu problémů a peníze.

Zajišťujeme jak výkon Autorského dozoru (AD) při provádění stavby, tak i výkon Technického dozoru stavby (TD). Při úrovni a způsobu provádění stavebních prací v naší republice, kdy se dá konstatovat, že odborník je každý, kdo někdy držel lopatu, se vždy vyplatí mít na stavbě někoho, kdo se ve stavebnictví opravdu vyzná a zajistí bezproblémový chod stavby. Z vlastních zkušeností doporučujeme tuto část díla nepodcenit a raději utratit desetitisíce za odborný dozor v průběhu výstavby, než statisíce vynaložené na napravení škod. To v případě, že máte štěstí a vybrali jste si firmu, která má alespoň vnitřní přesvědčení, že se chce pokusit dílo úspěšně zrealizovat.

Výkon AD je prováděn zhotovitelem PD a složí ke kontrole stavby, zda je provedena dle zpracované PD a řeší případné nutné odchylky oproti PD, vč. návrhu optimálního řešení.

Výkon TD zajišťuje pravidelnou kontrolu na stavbě, zajišťuje kontrolu a správnost provedených opatření, odsouhlasuje fakturace, kontroluje průběh výstavby dle harmonogramu stavby, kontroluje dodržování lhůt technologických přestávek apod.


V případě zájmu o nezávaznou cenovou nabídku
nás neváhejte kontaktovat
na tel. (+420) 775 087 803
nebo na email info@specta.cz

Ostatní služby

Dále pro Vás zajistíme např. vypracování vizualizací 3D modelu stavby, studie proveditelnosti, pomoc při výběru dodavatele stavby a mnoho dalších služeb.

Zajišťujeme rovněž provedení 3D vizualizací záměrů, ať již pro lepší investorovu představu, popř. pro potřeby prezentace záměru.

Jsme schopni investorovi pomoci s výběrem zhotovitele stavby. Často je již z nabídky možno odhadnout zda je uchazeč způsobilý a vhodný pro provedení díla.

A na závěr celého stavebního cyklu jsme schopni zajistit bezproblémovou kolaudaci díla, vč. zajištění všech podkladů nutných pro tuto činnost.


V případě zájmu o nezávaznou cenovou nabídku
nás neváhejte kontaktovat
na tel. (+420) 775 087 803
nebo na email info@specta.cz